Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 Ochrana osobných údajov

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ

1. Prevádzkovateľ - správca Vašich osobných údajov je spoločnosť KILIX, s.r.o, so sídlom Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika, IČO: 47 663 430, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka 26764/S (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: poštová adresa pre doručovanie Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika, adresa elektronickej pošty info@biozona.sk,  telefonický kontakt  +421 918 623 060

3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

2. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

3. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov v obchodnom styku, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. KILIX, s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade Zákazníka – spotrebiteľa v rozsahu titul, krstné meno, priezvisko, užívateľské meno (pri registrácii), fakturačná adresa (ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto, PSČ), adresa pre doručenie, ak je odlišná od fakturačnej adresy, e–mailová adresa, telefónne číslo. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Zákazníkovi, obchodné meno – názov subjektu, sídlo alebo miesto podnikania Zákazníka, jeho IČO, DIČ a IČ DPH, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Zákazníka a poštovú adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla, miesta podnikania, fakturačnej alebo dodacej adresy Zákazníka.

 2. V online prostredí počas vašej návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy ITeON s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému), firma WEBSUPORT s.r.o. (správca serverov), Slovak Parcel Service, s.r.o. (doprava tovaru), Slovenská pošta, a.s. (doprava tovaru.

2. Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:
Google Ads -https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Heuréka (porovnávač cien, spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) – dokumenty v súlade s GDPR
Smartsupp.com, s.r.o. (chat box na stránke) - https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

3. KILIX, s.r.o. využíva na Stránke funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Návštevníka v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy KILIX, s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Návštevníkom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe návštevníka na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

4. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, pretože vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

5. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

  7. VAŠE ÚDAJE SÚ V BEZPEČÍ

1. Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Využívame kontrolu prítomnosti vírusov cez anitvírový program ESET a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

2. V neposlednom rade zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú tiež bezpečne odložené v uzamknutých priestoroch. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

3. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by vznikla hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

4. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile info@biozona.sk.

3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť na iný účel, ako je nákup tovaru. Poskytnutie Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka je dobrovoľné, nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018